• Informační portál pro Brno a okolí - kultura, finance, sport, obchod.

  • Jednička mezi portály pro Brno a okolí. Jsme s Vámi již 10 let.

  • Úplný kulturní přehled - u nás najdete vše, čím Brno žije!

pátek 22.10.2021, Sabina
zpět na úvodní stranu

Město Brno v číslech

Brno má cca 380 000 obyvatel. Z toho je 200 000 žen a 180 000 mužů.

V Brně jsou v provozu troje jesle pro děti mladší tří let, v Židenicích, Černých polích a Kohoutovicích, které celkem navštěvuje kolem 154 dětí. Dále se v Brně nalézá 139 mateřských škol zřizovaných městskými částmi, které navštěvuje asi 9 000 dětí ve věku od 3 do 6 let, přičemž počet dětí ve třídě se pohybuje okolo 20.

Pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Brně funguje několik set občasných sdružení a jiných organizací (např. Junáci, Pionýři, Česká tábornická unie, Sdružení přátel Jaroslava Foglara, sportovní nebo folklorní soubory, soubory ekologické výchovy apod.) Na dvě stě těchto organizací podporuje město svými dotacemi. Ročně tak město vynaloží 6 mil. Kč.

Budova rektorátu Masarykovy Univerzity

V 70 základních školách, které v Brně zřizují obce, je zapsáno 32 200 žáků. Základní školy jsou profilovány jazykovědně, přírodovědně, sportovně, hudebně apod. a poskytují širokou nabídku z hlediska obsahového zaměření výuky, její metodiky nebo inovativních forem vzdělávání. Průměrný počet žáků ve třídě je 23, přičemž náklady na jejich výuku si hradí stát, který rovněž poskytuje příspěvky na pomůcky s výukou spojené. V Brně jsou rovněž tři soukromé školy s 220 žáky a jedna Základní škola církevní Cyrilometodějská na Žlutém kopci.
V Brně je 65 středních škol všech typů, které pokrývají takřka všechny studijní obory povolené v naší republice. Z nich 21 je zřizováno soukromými subjekty a 5 je církevních. Na těchto školách(rozumějme tím gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště) se učí nebo studuje 32 000 žáků, což je 50 % z celkového počtu žáků středních škol v celém Jihomoravském kraji. Vyšších odborných škol je v Brně 11. Studuje na nich 2 300 studentů a tyto školy jsou součástí tzv. terciálního vzdělávání.

Brno-univerzitní město má 5 veřejnoprávních a 1 státní vysokou školu(Vojenská akademie Brno) s 29 fakultami, které navštěvuje formou řádného denního studia bezmála 50 000 studentů. Při zaměstnání nebo postgraduální formou studuje asi dalších 5 000 studentů.
Brno má také dvě soukromé vysoké školy: Akademie Sting, soukromá vysoká škola, a Vysoká škola Karla Engliše v Brně. Vysoké školy, které mají veřejnoprávní charakter, jsou dotovány ze státního rozpočtu. Nejvíce studentů má Masarykova univerzita s 9 fakultami a 23 300 studenty.

Brno je zřizovatelem 4 profesionálních divadelních souborů:

Janáčkovo divadlo v Brně

Národní divadlo v Brně, které působí na dvou scénách a to v:
Janáčkově divadle
-opera
-balet
Mahenově divadle
-činohra
-zpěvohra

Divadlo navštíví ročně asi 310 000 diváků na 570 představeních.
Příspěvek města na provoz divadla se pohybuje ročně ve výši 172 000 000.-Kč

Městské divadlo Brno (dříve Divadlo bratří Mrštíků), známo především svými muzikálovými představeními.
Divadlo odehraje ročně asi 394 představení
Příspěvek města na provoz divadla se pohybuje ročně ve výši 41 800 000.-Kč

Dům pánů z Fanalu - sídlo divadla Husa na provázku

Centrum experimentálního divadla v Brně - zde působí dva divadelní soubory: HaDivadlo a Husa na provázku. Samostatnou činnost vyvíjí Projekt CED, v jehož rámci je pořádáno široké spektrum kulturních pořadů např. autorská čtení, výstavy nebo vystoupení hostujících souborů a festivalové akce.
Soubory odehrají ročně asi 478 představení a uměleckých projektů.
Příspěvek města na provoz divadla se pohybuje ročně ve výši 20 300 000.-Kč

Loutkové divadlo Radost
Za rok odehraje asi 341 představení, jež shlédne na 70 000 diváků.
Příspěvek města na provoz divadla se pohybuje ročně ve výši 12 000 000.-Kč
V hudební oblasti má v Brně stěžejní postavení Státní filharmonie Brno, jejímž zřizovatelem je město Brno. Její součástí je dětský sbor kantiléna. Státní filharmonie Brno zaměstnává asi 140 pracovníků, z toho 109 hudebníků.

Pro oblast výtvarné tvorby má zásadní postavení Dům umění města Brna. Kromě výstav pořádá Dům umění i řadu doprovodných akcí jako jsou přednášky, besedy, autorská čtení, hudební pořady atd. Kromě Domu umění, působí v Brně i další výtvarné instituce a galerie. Např. Galerie Design centra, Moravská galerie, Galerie mladých apod.
Brno má dvě velké knihovny. Knihovna Jiřího Mahena(KJM) sídlí v nedávno zrekonstruovaném Schrattenbachově paláci. Její činnost je zajišťována v 36 pobočkách na území městských částí. KJM má cca 850 000 svazků knih. Má registrováno přibližně 47 000 čtenářů.
Moravská zemská knihovna sídlí v nové budově postavené v letech 1998-2001 na Kounicově ulici a v jejích depozitářích se nachází více než 4 000 000 svazků knih.

Muzeum města Brna sídlí na Špilberku, své aktivity dále provozuje v Měnínské bráně a vile Tugendhat. V Brně dále sídlí Moravské zemské muzeum, Technické muzeum apod.

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Kopernika

Význam astronomie, její taje a krásy představuje dětem, mládeži i dospělým návštěvníkům jako jediná v Brně Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka

Město Brno má přibližně 38 500 světelných bodů veřejného osvětlení v délce cca 900 km. Spotřeba na provoz veřejného osvětlení se pohybuje okolo 17 500 MWh. Světelnou signalizací je vybaveno 110 křižovatek z toho 80 je připojeno na dopraní centrálu. Veřejné osvětlení spravují Technické sítě města Brna, akciová společnost ve 100% vlastnictví města Brna.

Jaké dýcháme v Brně ovzduší sleduje 5 stacionárních a 2 mobilní měřící jednotky. Stacionární stanice jsou lokalizovány v Arboretu Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Černých polích, v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzy na ulici Kotlářské, v areálu Střední zdravotnické školy a v Bohunicích na ul. Lány. Mobilní vlek je trvale v provozu u IX. brány BVV, měřící vůz je nasazován dle potřeby.

Brno je zásobováno ze tří zdrojů pitnou vodou:

podzemní voda z Březové nad Svitavou z 91,9%
úpravna povrchové vody ve Švařici 8,0%
úpravna povrchové vody v Pisárkách plní již pouze funkci záložního zdroje pro havarijní případy a mimořádné situace 0,1%

Spotřeba vody činí v průměru 118,6 litrů na osobu a den.

Odpadní vody, které Brno denně vyprodukuje, jsou sváděny do Čistírny odpadních vod v Modřicích, která je v provozu od šedesátých let. Na začátku devadesátých let se začalo projevovat zhoršení účinnosti v čištění při zvýšení výkonu čističky v důsledku napojení dalších oblastí. Čistička přes všechny v předchozích letech provedené úpravy nebyla schopna dodržovat předepsané limity.

Celková délka vodovodních řadů je 1200 km a celková délka kanalizačních stok je 965 km. Roční výroba vody činí cca 34,6 mil. m3, množství odpadních vod činí cca 31,868 mil. m3.

V roce 2003 byl dokončena rekonstrukce a modernizace čističky z peněz evropské unie. Nyní už solidně dosahuje limitů předepsaných pro její provoz. Čistička může přijímat až 4000 sekundových litů(1 000 litrů za sekundu = 1 kubík za vteřinu), přitom za normálního stavu je přítok 1000 sekundových litrů a ve špičce 2000 sekundových litrů. Doba zpracování odpadní vody (čas kdy projde celým procesem čištění) se pohybuje kolem cca 16 hodin.


Zdroje:

  • Brno v číslech, Brno 2002

 

Zajímavosti

Zdroj: Brněnský deník - Kultura

Bez předsudků. Moravská galerie v Brně láká na výstavu Civilizovaná žena

/FOTO/ Výstava Civilizovaná žena začala ve čtvrtek. Věnuje se ženské emancipaci ve vztahu k vizuální kultuře meziválečného Československa. Ke zhlédnutí je v Moravské galerii v Brně.

kompletní přehled zpráv z kultury

Inzerce na www.kamvbrne.cz

Zprávy z kultury